Megep Çekme Kalıpları 3 Kitap pdf

Emrah Burulday

Administrator
Yönetici
3 Ağu 2019
429
141
43
Megep Çekme Kalıpları 3 Kitap pdf;

Kitap 1:
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iv
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. ÇEKME KALIP TASARIMI YAPMAK.............................................................................3
1.1. Çekme Olayının Açıklanması .......................................................................................3
1.1.1. Sığ ve Derin Çekme İşlemi....................................................................................4
1.1.2. Çap ve Derinliğe Uygun Kalıp Şeklinin Belirlenmesi...........................................5
1.1.3. Parçaların Açınımının ( İlkel Çap ) Hesaplanması ................................................7
1.1.4. Çekme Radyüsü ( Erkek ve Dişi Kalıp ).............................................................. 13
1.1.5. Çekme Boşluğu.................................................................................................... 14
1.1.6. Çekme Hızı .......................................................................................................... 16
1.1.7. Çekme Kuvveti .................................................................................................... 17
1.1.8. Çekmeye Etki Eden Faktörler.............................................................................. 19
1.1.9. Baskı Kuvveti ( Saç Tutma Kuvveti ).................................................................. 19
1.1.10.Çekmede Meydana Gelen Hatalar ve Nedenlerinin Belirlenmesi ...................... 20
1.1.11. Çekmede Kullanılan Yardımcı Elemanlar......................................................... 23
1.2. Çelik Malzeme Özellikleri Ve Isıl İşlemler ................................................................ 24
1.2.1. Soğuk İş Takım Çelikleri..................................................................................... 24
1.2.2. İmalat (Takım ) Çelikleri ..................................................................................... 25
1.2.3. Yüksek Hız Çelikleri ........................................................................................... 25
1.3. Çeliklerin Tabi Tutulduğu Isıl İşlemler....................................................................... 25
1.3.1. Sertleştirme İşlemleri........................................................................................... 26
1.3.2. Menevişleme İşlemi............................................................................................. 26
1.3.3. Yumuşatma İşlemi ............................................................................................... 26
1.3.4. Gerilim Giderme İşlemi....................................................................................... 26
1.3.5. Yüzey Sertleştirme İşlemleri ............................................................................... 26
1.3.6. Özel Isıl İşlemler (Sıfır Altı İşlemleri) ................................................................ 27
1.4. Sertleştirme ve Meneviş İşleminin Yapılışları............................................................ 27
1.5. Isıl İşlemde Meydana Gelen Hatalar ve Çareleri ........................................................ 29
1.6.Malzeme Soğutma Ortamları ....................................................................................... 30
1.6.1.Yağ Kullanılarak Soğutma ................................................................................... 30
1.6.2.Su Kullanılarak Soğutma...................................................................................... 30
1.6.3. Hava Kullanılarak Soğutma................................................................................. 30
1.6.4. Gaz Kullanılarak Soğutma................................................................................... 31
1.7. Sertliğin Tanımlanması ............................................................................................... 31
1.8. Malzeme Sertlik Ölçme Metodları ve Kullanım Alanları........................................... 31
1.8.1 Rockwell Sertlik Ölçme Metodu .......................................................................... 31
1.9. Çekme Kalıp Tasarımı Yapmak.................................................................................. 32
1.9.1. Çekilecek Parçanın İlkel Açınımını Bulma ......................................................... 32
1.9.2. Çekme Çapını ve Derinliğini Belirleme .............................................................. 33
1.9.3. Çekilecek Parçaya Uygun Radyüs Değerlerinin Belirleme ................................. 33
1.9.4. Çekme Boşluk Değerlerini Sacın Özelliklerine Uygun Belirleme ...................... 33
1.9.5. Teorik Çekme Kuvvetinin Hesaplanması ............................................................ 33
1.9.6. Teorik Sac Tutma (Baskı) Kuvvetinin Tespit Edilmesi....................................... 33
1.9.7. Dişi Çekme (Zımba) Plakasının Ve Baskı Plakasının Ölçülendirilmesi ............ 33
1.9.8. Radyüs Değerlerinin Belirlenmesi....................................................................... 33
1.9.9. Parça Merkezleme (Yerleştirme) Elemanlarının Belirlenmesi ............................ 34
1.10. Çekme Zımbasının Ölçülendirilmesi ........................................................................ 34
1.10.1. Zımba Boyunun Hesaplanması.......................................................................... 34
1.10.2. Zımba Ölçülerinin Hesaplanması ...................................................................... 35
1.10.3. Zımba Radyüs Değerlerinin Belirlenmesi ......................................................... 35
1.11. Kalıp Plakalarının Ölçülendirilmesi.......................................................................... 35
1.11.1. Zımba Tutucu Plakasının Ölçülendirilmesi ....................................................... 35
1.11.2. Kalıp Alt Plakasının Ölçülendirilmesi............................................................... 36
1.11.3. Kalıp Üst Plakasını Ölçülendirilmesi ................................................................ 37
1.11.4. Kılavuz Kolon ve Burçların Ölçülendirilmesi ................................................... 38
1.11.5. Çıkarıcı, Sıyırıcı Sistem ve Elemanlarının Ölçülendirilmesi............................. 39
1.12. Kalıplarda Kullanılan Yaylar ve Özellikleri ............................................................. 39
1.13.Kalıp Bağlama Sapı ................................................................................................... 40
1.14. Kalıp Montajında Kullanılan Elemanlar ................................................................... 41
1.14.1. Pimler................................................................................................................. 42
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 43
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 45
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................................................................. 48
2. KALIP YAPIM VE MONTAJ RESMİNİ ÇİZMEK......................................................... 48
2.1. Yapım Resmi Tanımı ve Yapım Resminde Bulunması Gereken Özellikler............... 48
2.1.1. Görünüşler ........................................................................................................... 48
2.1.2. Kesitler................................................................................................................. 48
2.1.3. Ölçüler ve Toleranslar ......................................................................................... 48
2.1.4. Yüzey Kaliteleri (İşaretleri)................................................................................. 49
2.1.5. Özel İşlemler........................................................................................................ 49
2.1.6. Yazı Alanları (Antetler) ve Doldurulması ........................................................... 49
2.2. Yapım Resimlerinin Çizilmesi.................................................................................... 50
2.2.1. Parça Konumunun Belirlenmesi .......................................................................... 50
2.2.2. Görünüşlerin Belirlenmesi................................................................................... 50
2.2.3. Parça Çizim Ölçeğinin Belirlenmesi ................................................................... 50
2.2.4. Resim Çizim Kurallarının Uygulanması.............................................................. 51
2.3.(3D) Üç boyut katı modelleme..................................................................................... 51
2.3.1.Kalınlık Atamak ................................................................................................... 51
2.3.2.Katıları Birbirinden Çıkarmak.............................................................................. 51
2.3.3.Döndürerek Katı Oluşturma ................................................................................. 52
2.3.4.Döndürerek Katıları Birbirinden Çıkarmak.......................................................... 53
2.3.5.Yol Kullanarak Katı Cisim Oluşturmak ............................................................... 53
2.3.6.İki Yüzey Arasında Katı Oluşturma ..................................................................... 54
2.3.7. Katılarda Kavis ve Pah Oluşturma ...................................................................... 55
2.3.8. Katılarda Et Kalınlığı Oluşturma......................................................................... 56
2.3.9. Katılarda Aynalama ............................................................................................. 56
2.3.10. Katılarda Dairesel Çoğaltma.............................................................................. 57
2.3.11. Katılarda Doğrusal Çoğaltma ............................................................................ 57
2.4.Katıların Teknik Resimlerinin Oluşturulması.............................................................. 58
2.4.1.Çizim Sayfası Oluşturma...................................................................................... 58
2.4.2. Antedin Düzenlenmesi......................................................................................... 58
2.4.3.Görünüşlerin Çizim Sayfasına Aktarılması .......................................................... 59
2.4.4.Ölçülendirme ........................................................................................................ 59
2.4.5. Katıların İzometrik Görüntülerinin Çizim Sayfasına Eklenmesi......................... 60
2.4.6. Yüzey Pürüzlülüğü ve Toleransların Eklenmesi ................................................. 60
2.4.7. Özel İşlemler........................................................................................................ 61
2.4.8. Kesit Alınması ..................................................................................................... 62
2.4.9. Detay Görünüşler................................................................................................. 62
2.4.10. Ölçeklendirme ................................................................................................... 63
2.4.11. Çizilen Resimlerin Çıktılarının Alınması .......................................................... 63
2.5. İş kalıp Parça Yapım Resimlerinin Çizilmesi ............................................................. 64
2.5.1. Birinci Çekme ile Elde Edilecek Parça Yapım Resmi ve Kalıp Tasarımı ........... 64
2.5.2. Kalıp Dişi Çekme Plakasının Çizilmesi............................................................... 65
2.5.3. Çekme Zımbasının Çizilmesi .............................................................................. 66
2.5.4. Baskı Plakasının Çizilmesi .................................................................................. 66
2.5.5. Kalıp Alt ve Üst Plakalarının Çizilmesi .............................................................. 67
2.5.6. Kılavuz Kolon ve Burçlarının Resminin Çizilmesi ............................................. 68
2.5.7. Yerleştirme Elemanlarının ( Mastarların ) Çizilmesi .......................................... 68
2.5.8. Zımba Tutucu Plakasının Çizilmesi..................................................................... 69
2.5.9. Çıkarıcı, Sıyırıcı Sistem ve Elemanların Çizilmesi ............................................. 69
2.5.10. Kalıp Bağlama Sapının Çizilmesi...................................................................... 70
2.6. Komple (Montaj) Resmi Çizmek................................................................................ 70
2.6.1. Komple Resimlerin Tanımı ve Çiziliş Amaçları ................................................. 70
2.6.2. Komple Resimleri Oluşturan Grup Resimlerin Çizilmesi ................................... 70
2.6.3. Komple Resim Yazı Alanları (Antetler) Tanım ve Kullanım Amaçları.............. 70
2.6.4. Komple ve Grup Resimlerinin Çizilmesi............................................................. 71
2.7. Katıların Montajı (Bilgisayar Ortamında)................................................................... 76
2.7.1. Katıların Montaj Ortamına Alınması................................................................... 76
2.7.2. Standart Birleştirme Elemanlarının Montaj Ortamına Alınması ......................... 76
2.7.3. Montajın Yapılması ve İlişkilendirilmesi ............................................................ 78
2.7.4. Montajın Analizi.................................................................................................. 78
2.8. Kalıp Komple (Montaj) Çiziminin Yapılması ............................................................ 79
2.8.1. Kalıp Komple Resminin Çizilmesi...................................................................... 79
2.8.2. Kalıp Komple Resmi Numaralandırılması ve Antedinin Doldurulması.............. 82
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 85
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 87
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 89
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 91
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 93
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 94

Kitap 2:
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .....................................................................................................3
1. KALIP PARÇALARININ İŞLENMESİ..............................................................................3
1.1. CAM Programları Kullanarak CNC Frezede İşleme ....................................................3
1.1.1. CNC Freze makinesinde güvenli çalışma yöntem ve kuralları..............................3
1.1.2. İşlenecek Parçanın Çizimi veya Hazır Dosyasının Açılması................................3
1.1.3. CAM Programının Seçimi ve Parçanın Aktarılması............................................ 15
1.1.4. Kütük (Stok) Sıfır ve Referans Noktalarının Belirlenmesi.................................. 15
1.1.5. İşleme Yöntem ve Çeşidinin (Kaba, Finiş, Kontur) Seçilmesi............................ 17
1.1.6. Kesici Takımların Seçilmesi................................................................................ 18
1.1.7. Operasyon Sırasının Oluşturulması ve Özelliklerinin Belirlenmesi.................... 23
1.1.8. İşlem Yapılacak Yüzeylerin Belirlenmesi Countor (Yüzey Frezeleme) Dişi Plaka
Et Kalınlığının Oluşturulması........................................................................................ 26
1.1.9. Takım Yollarının Oluşturulması.......................................................................... 29
1.1.10. Oluşturulan Takım Yollarına Göre NC Kodlarının Üretimi (Post Processing). 30
1.1.11. Program Similasyonu......................................................................................... 31
1.1.12. Oluşturulan NC Kodlarının Makineye Aktarılması........................................... 31
1.1.13. CNC Freze (Dik Işleme) Makinesinde Işleme................................................... 33
1.2. CAM Programları Kullanarak CNC Tornada İşleme.................................................. 34
1.2.1. CNC Torna Makinesinde Emniyetli Çalışma Kuralları....................................... 34
1.2.2. İşlenecek Parçanın Çizimi veya Hazır Parça Dosyasının Açılması..................... 34
1.2.3. Cam Programının Seçimi ve Parçanın Aktarılması ............................................. 34
1.2.4. İş Parçası Sıfır ve Referans Noktalarının Belirlenmesi ....................................... 35
1.2.5. İşleme Yöntem ve Çeşidinin Seçilmesi ............................................................... 35
1.2.6. Kesici Takımların Seçilmesi................................................................................ 38
1.2.7. Operasyon Sırasının Oluşturulması ve Özelliklerinin Belirlenmesi.................... 46
1.2.8. Takım Yollarının Oluşturulması.......................................................................... 47
1.2.9. Oluşturulan Takım Yollarına Göre NC Kodlarının Üretimi (Post) ..................... 61
1.2.10. Programın Simülasyonu..................................................................................... 62
1.2.11. Oluşturulan NC Kodlarının Makineye Aktarılması........................................... 63
1.2.12. CNC Torna Makinesinde İşleme ....................................................................... 63
1.3. Kalıp Alt Grubunu İşleme........................................................................................... 63
1.3.1. Erkek Çekme Zımbasını İşleme........................................................................... 64
1.3.2. Zımba Tutucu Plakasını İşleme (Kesme Erkeği Çekme Dişisi) .......................... 65
1.3.3. Alt Kalıp Plakasını İşleme ................................................................................... 65
1.3.4. Kılavuz Kolonları İşleme..................................................................................... 65
1.3.5. Baskı Plakasını İşleme......................................................................................... 65
1.3.6. Çıkarıcı Sistem Elemanlarını İşleme ................................................................... 66
1.3.7. Yerleştirme Elemanını İşleme ............................................................................. 66
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 67
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 69
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 71
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 72
2. KALIP ÜST GRUBUNU İŞLEME ................................................................................... 72
2.1. Dişi Çekme Plakasını İşleme (Kesme Erkeği) ............................................................ 73
2.2. Zımba Tutucu Plakasını İşleme................................................................................... 73
2.3. Kalıp Üst Plakasını İşleme.......................................................................................... 73
2.4. Kılavuz Kolon Burçlarını İşleme ................................................................................ 74
2.5. Düşürücü Sistem ve Elemanlarını İşleme ................................................................... 74
2.6. Kalıp Bağlama Sapını İşleme...................................................................................... 74
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 75
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 77
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 78
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 80
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 83
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 84

Kitap 3:
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 .....................................................................................................3
1. KALIP MONTAJINI YAPMAK.........................................................................................3
1.1. Eksantrik Pres Çeşitleri.................................................................................................3
1.1.1. C Tipi Presler ........................................................................................................3
1.1.2. H Tipi Presler.........................................................................................................4
1.1.3. Pik Gövdeli Presler................................................................................................4
1.1.4. Çelik Konstrüksiyon Gövdeli Presler ....................................................................5
1.1.5. Sütun Gövdeli Presler ............................................................................................5
1.2. Eksantrik Preslerin Kısımları ........................................................................................6
1.2.1. Gövde..................................................................................................................... 6
1.2.2. Motor ..................................................................................................................... 6
1.2.3. Volan (Dişli) ..........................................................................................................6
1.2.4. Hareket İletme Sistemi ..........................................................................................7
1.2.5. Kavrama ve Frenler ...............................................................................................7
1.2.6. Eksantrik Mili ve Krank Mili ................................................................................8
1.2.7. Koçbaşlığı..............................................................................................................9
1.3. Preslerde Emniyet Sistemleri ve Bakım...................................................................... 10
1.3.1. Mekanik Sigortalı Presler .................................................................................... 11
1.3.2. Hidrolik Sigortalı Presler..................................................................................... 11
1.3.3. Preslerde Günlük, Aylık, Yıllık Bakım ............................................................... 12
1.4. Hidrolik Presler........................................................................................................... 13
1.4.1. Tek Etkili Presler ................................................................................................. 14
1.4.2. Çift Etkili Presler ................................................................................................. 14
1.5. Hidrolik Preslerin Kısımları........................................................................................ 15
1.5.1. Tank..................................................................................................................... 15
1.5.2. Pompa ..................................................................................................................16
1.5.3. Valfler.................................................................................................................. 16
1.5.4. Yön Verme Valfleri ............................................................................................. 16
1.5.5. Emniyet Valfleri .................................................................................................. 17
1.5.6. Çek Valfler .......................................................................................................... 18
1.5.7. Manometre........................................................................................................... 18
1.5.8. İletim Hatları (Hortum ve Rekorlar).................................................................... 19
1.5.9. Piston ve Silindirler ............................................................................................. 20
1.5.10. Sivişler ............................................................................................................... 20
1.6. Preslerde Çalışanın Güvenliği ve Kullanılan Sistemler, Araçlar ................................ 21
1.6.1. Hidrolik ve Eksantrik Preslerin Çalışma Sistemlerinin Açıklanması .................. 21
1.6.2. Çift El Kumanda Sistemi ..................................................................................... 22
1.6.3. Koruma Perdeleri................................................................................................. 22
1.6.4. Maşalar (Mekanik, Vantuzlu, Manyetik)............................................................. 23
1.6.6. Çalışma Konum Seçici Anahtar ve Sistemler...................................................... 23
1.6.7. Kalıp Koruma Sistemleri (Sınırlayıcılar)............................................................. 24
1.7. Çekme Kalıpları Montajını Yapma............................................................................. 24
1.7.1. Alt Grup Montajını Yapma.................................................................................. 25
1.7.2. Üst Grup Montajını Yapma ................................................................................. 29
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 33
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 34
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 35
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 37
2. KALIPLARI PRESE BAĞLAMAK VE TEST ETMEK .................................................. 37
2.1. Pres Tonajını Hesaplama (Basınç Ayarlarını Yapma) ................................................ 37
2.3. Pres Kurs Ayarını Yapma ........................................................................................... 38
2.4. Baskı Plakası Basınç Ayarlarını Yapma ..................................................................... 39
2.5. Pres Başlığını Alt Ölü Noktaya Alma......................................................................... 40
2.6. Kalıp Pres Bağlantı Sistemleri ve Elemanları............................................................. 41
2.7. Kalıp Üst Grubunu Pres Koçbaşlığına Bağlama......................................................... 42
2.8. Alt Kalıp Grubunu Pres Tablasına Bağlama............................................................... 45
2.9. Pres Volanına Bir Tur Yaptırılarak Kurs Kontrolü Yapma ........................................ 46
2.10. Presi Çalıştırma ve Parça Üretme ............................................................................. 46
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 51
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 53
PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 55
MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 57
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 60
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 61


Rar Size: 7,58Mb
Rar Password:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.

Download Link:
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst