Teşvikli İŞ & FUAR Gezileri için Uygulama Usul ve Esaslar.!!

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
TEŞVİKLİ İŞ & FUAR GEZİLERİ için UYGULAMA USUL VE ESASLARI​
ARTIK FUAR GEZİLERİ DEVLET TEŞVİK KAPSAMINDADIR.
İHRACATA YÖNELİK TİCARİ GEZİLERİN 10.000 $ KADAR OLAN MASRAFIN %70 'ini TEŞVİKLE ALABİLİRSİNİZ

İhraacat amaçlı her firma pazar araştırma teşviklerinden yararlanabiliyor...
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Amaç
Madde 1- (1)Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, 2006/6 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin belirli bir bölümünün desteklenmesi hakkında usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2
- (1)Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler yararlanabilir.
Tanımlar
Madde 3-
(1)Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen;
Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,
Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketleri,
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini (İBGS) ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME),
Şirket Çalışanı: İlgili şirkette çalışan personeli, şirket sahibi veya ortaklarını,
Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti Programı: Müsteşarlık tarafından uygun görülen İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen sektör ve alt sektörleri bazında düzenlenen ticaret heyeti programlarını,
E-Ticaret Sitesi: Nihai tüketiciye yönelik olmayan, uluslararası ticaret amacıyla tedarikçi ve alıcılara ticari hizmetler sunan elektronik ticaret siteleri’ni veya elektronik pazar yerleri’ni (e-pazaryeri), ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
DESTEKLER
A- PAZAR ARAŞTIRMASI PROJESİ DESTEĞİ
Madde 4-
(1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 5 adet, bir SDŞ’nin ise en fazla 10 adet pazar araştırması projesi desteklenir.

Madde 5- (1)Şirketler ile SDŞ’lerin ürünleri veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği pazar araştırması projelerine ilişkin giderler, şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Madde 6- (1)Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde pazar araştırması projesi yürüten şirketlerin en fazla iki çalışanının;
a) Ulaşım: Pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, proje başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama ücreti,
b) Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,70= 140 $ tutarında destek alır, 500 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.) destek kapsamındadır.
Madde 7- (1)Pazar araştırması projesi için ayrılan süre araştırma yapmak için makul bir süre olmalıdır. Söz konusu proje için ayrılan süre yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir.
Madde 8- (1)Pazar araştırmasının her bir günü için en az bir kuruluşla veya aynı firmanın değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz
Madde 9- (1)Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet pazar araştırması projesi desteklenir.
Madde 10- (1)Bir pazar araştırması projesi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 5 ülkede de yapılabilir.
Madde 11- (1)Aşağıda sayılan faaliyetler pazar araştırması projesi olarak değerlendirilmez.
· Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri,
· Grup seyahati, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar.
Madde 12-
(1)Şirketler ve SDŞ’ler bu destek başvurularını EK A-1’ deki belgelerle beraber İGEME’ye yaparlar.
B- PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORLARI ve İSTATİSTİK SATIN ALIMI DESTEĞİ
Madde 13- (1)Şirketler ile SDŞ’lerin yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen;
a) Pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması raporları, istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile​
b) Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri,
şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
Madde 14- (1)Şirketler bu destekten en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihidir.
Madde 15- (1)Şirketler ile SDŞ’lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 13’üncü maddesinde belirtilen destekler için “Ön Onay Formu” (EK B-4), rapor örneği ve/veya taslağıyla İGEME’ye müracaat etmeleri ve satın alınması planlanan rapor, doküman, istatistik ve benzeri belgeler ile üye olunmak istenen kurum ve/veya kuruluşlar için İGEME’nin ön onayını almaları gerekmektedir.
(2)Uluslararası geçerliliği olan kurum/kuruluşlarca hazırlanmış, kamuya ilan edilmiş fiyat tarifesi olan raporlar hariç olmak üzere satın alınmak istenen raporların aşağıda belirtilen Ön Onay Kriterlerini taşımaları gerekmektedir:
Raporların sektör/ülke bazında pazara giriş ve ihracat imkânlarını ve pazar potansiyelini tespit etmeye yarayacak bilgiler içermesi,
  • Hammadde ithalatı veya üretim teknolojisini geliştirmek amaçlı değil, nihai mal ihracatını artıracak içerikte olması,
· Rapor içeriğinin sadece yatırım, şirket kurma ve dış ticaret prosedürleri gibi genel mevzuat bilgilerine dayanmaması, (Pazara giriş bilgileri içeriğinde ilave olarak mevzuat bilgileri bulunabilir).

Madde 16- (1)Pazar araştırma raporlarının başvuru yapılan yıl itibarıyla güncel (en fazla iki yıllık) olması gerekmektedir.
Madde 17- (1) Şirketler ve SDŞ’ler bu destek başvurularını EK B-1’deki belgelerle beraber İGEME’ye yaparlar.
C- SEKTÖREL NİTELİKLİ TİCARET HEYETİ DESTEĞİ
Madde 18- (1)Her takvim yılı için bir şirketin en fazla 5 adet, bir SDŞ’nin ise en fazla 10 adet sektörel ticaret heyeti programına katılımları desteklenir.

Madde 19- (1)Sektörel ticaret heyeti programlarına iştirak eden şirketlerin katılım giderleri %50, SDŞ’lerin katılım giderleri %60 oranında ve program başına en fazla 10.000 ABD Doları olmak üzere desteklenir.
Madde 20- (1)Her bir sektörel ticaret heyetine en fazla iki şirket çalışanı katılabilir. Katılımcıların aşağıda belirtilen giderleri destek kapsamındadır.
a) Ulaşım: Sektörel ticaret heyetinin kapsamında uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi ve otobüs bileti ücretleri,
b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,50= 100 $ tutarında destek alır, 700 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.)
c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:
Tercümanlık gideri,
· Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
· Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
· Halkla ilişkiler hizmeti gideri,
Madde 21- (1)Sektörel ticaret heyeti programları Müsteşarlık tarafından uygun görülür ve bu husus organizatör İhracatçı Birliği tarafından söz konusu programlara ilişkin yapılacak duyuruda belirtilir.
Madde 22- (1) Şirketler ve SDŞ’ler bu destek başvurularını EK C-1’deki belgelerle beraber organizasyonu yapan İhracatçı Birliğine yaparlar.
D- ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ
Madde 23-
(1)E-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Madde 24-
(1)Şirketler bu destekten en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihidir.
Madde 25- (1)E-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteğinden faydalanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde hizmet veren internet sitesi olması zorunludur.
Madde 26- (1)Desteğe konu e-ticaret sitesi;
a) Ön onay almış ise, şirketlerin EK D-1 de yer alan belgelerle beraber İGEME’ye başvurması gerekmektedir. Ön onay verilen e-ticaret siteleri İGEME'nin resmi internet sitesinde (
Bu linki görmek için izniniz yok Giriş yap veya üye ol.
) duyurulur.
b) Ön onay almamış ise; şirketler veya e-ticaret sitesi tarafından EK D-4 de yer alan başvuru belgeleri ile İGEME’ye başvurulması gerekmektedir. İlgili e-ticaret sitesi “Ön Onay Kriterleri Formu”nda (EK D-7) belirtilen kriterler esas alınarak İGEME tarafından incelenir. Ön onay alınan e-ticaret sitesi için bu maddenin “a” bendine göre başvuru tamamlanır.
Madde 27- (1)Site içi reklam, reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.
Madde 28- (1)Şirketlerin ön onay alınmaksızın üye oldukları ve destekten faydalanmak için başvurdukları sitenin daha sonra ön onay alması durumunda başvuruların yapıldığı tarihten sonraki süre destek kapsamında değerlendirilecektir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 29- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında (Pazar araştırmasına gidilen ülkedeki şehirlerarası ulaşım için yapılan ödemeler hariç) tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. Onaylı banka dekontu, kredi kartı ekstresi ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir.
Madde 30- (1)İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.
Madde 31- (1)Pazar araştırması projeleri ile sektörel ticaret heyetlerinin Müsteşarlık tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır.
Madde 32- (1)Tüm harcama ve ödeme belgelerinin asılları, noter onaylı suretleri ya da Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş (İBGS veya İGEME) tarafından onaylanmış örnekleri ibraz edilmelidir.
Madde 33- (1)Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz etmek suretiyle haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemelerinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Madde 34– (1) 2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında yurt dışındaki birimler için destek alan şirket ve SDŞ’ler “Pazar Araştırması Projesi” desteğinden yararlanabilirler.
Madde 35– (1)24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler bu Uygulama Usul ve Esasları hükümlerinden yararlandırılmazlar.
Madde 36–
(1)Bu Uygulama Usul ve Esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, Müsteşarlık yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HARCAMA BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Madde 37- (1)Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen destekler için ilgili desteğe ilişkin ilk ödeme belgesi tarihi esas alınarak en geç 6 (altı) ay içerisinde başvuru belgeleri ile;​

a) A, B ve D kısımlarında belirtilen destekler için İGEME’ye
b) C kısmında belirtilen destek için üyesi olunan İBGS’ye başvurulması gerekmektedir.
(2)Yukarıda belirtilen 6 (altı) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların, İGEME veya İBGS’lerin evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır.
Madde 38-
(1)İGEME veya İBGS kendisine bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde;

(2)Bu Uygulama Usul ve Esaslarının A, B ve D kısımları kapsamında yapılan başvuruların harcama miktarı 5.000 ABD Doları’na kadar olanları İGEME tarafından sonuçlandırılır. İGEME destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB), bilgi yazısını ise ilgili şirkete gönderir.

(3)İGEME yukarıda yer alan durumlar dışında ise, ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde; ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, TCMB’ye iletilmek üzere İGEME’ye gönderir. İGEME, destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip; söz konusu şirkete ödeme yapılmasını teminen ödeme talimatını TCMB’ye destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise ilgili şirkete gönderir.

(4)Bu Uygulama Usul ve Esaslarının C kısmı kapsamında yapılan başvurular organizatör İBGS tarafından gerekli inceleme yapılmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir ve Müsteşarlık bu başvurulara ilişkin nihai incelemeyi yapar.

(5)Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, şirketin talebi doğrultusunda mahsup işlemi yapılır. Söz konusu borçların mahsup edilebilmesi için, şirketin iki kurumdan birine borcunun bulunması ya da iki kuruma da borcunun bulunması durumunda toplam hak ediş ödemesinin toplam borç tutarına eşit veya bu tutardan fazla olması gerekir.
Madde 39– (1)Harcamaya ilişkin ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise harcama belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.
 

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
Yurtdışı fuarlara katılım için teşvikler

(Resmi Gazete Tarihi: 23.12.2004 Tebliğ No: 2004/6)

2004/6 Sayılı “Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” 23.12.2004 tarih ve 25679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 2004/6 Sayılı Tebliğ ile firmalarımızın yurtdışı fuarlara milli ve/veya bireysel katılımlarına yönelik yeni düzenlemeler getirildiğinden söz konusu Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları'nın detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Bireysel fuar katılımlarıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlar daha aşağıda yer almaktadır.

En genel anlamda;
- Bireysel fuar katılımlarında, sadece boş stand bedelinin ve nakliyenin %50’si desteklenir. Fuar başına azami destek tutarı 15.000,- USD.’dir.

- Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel katılım gerçekleştirecek olan üyelerimiz, sadece İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İcra Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra Dış Ticaret Müsteşarlığınca uygun görülerek ilan edilen fuarlara iştirak gerçekleştirmeleri durumunda söz konusu destekten yararlanacaklardır.

- Ayrıca aynı Tebliğ'de firmaların, Müsteşarlıkça uygun görülerek ilan edilen sektörel uluslararası fuarlara bireysel katılımları durumunda, bir dilekçe ve ekinde yurtdışındaki fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare fiyatı ile kendilerine yer tahsis edildiğini gösteren belgeler ile sözkonusu fuarın başlama tarihinden önce ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’ne destek müracaatında bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı firmaların fuar sonrasındaki ilgili destek müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Söz konusu değişiklik nedeniyle firmalarımızın mağdur olmamalarını teminen, Genel Sekreterliğimiz tarafından e-posta yoluyla yapılan duyuruların takip edilmesi önem arz etmektedir.

2004/6 sayılı Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'i görüntülemek için tıklayınız.

Mermer-doğal taş, halı ve ev tekstili sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları da azami 50 m2'lik stand kiralama sınırlamasından muaf hale getiren 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Tebliğ No: 2005/3) görüntülemek için tıklayınız.

2004/6 sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarını görüntülemek için tıklayınız.

2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Genel Sekreterliğimize fuar öncesi yapılacak başvuru için doldurulması gereken formu görüntülemek için tıklayınız.

Önemli Notlar:
a)
Üyelerimizin 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamında Yurt Dışı Bireysel Fuar Teşviği'nden yararlanabilmeleri için ilk aşamada, fuarın başlama tarihinden önce Genel Sekreterliğimize bir dilekçe ve ekinde gerekli belgelerle birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı firmaların fuar sonrasındaki ilgili destek müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Katılımın destek kapsamında değerlendirilmesi için ikinci aşamada, fuarın bitim tarihinden itibaren en geç 3 ay (90 gün) içerisinde aşağıdaki bağlantı aracılığıyla listesine ulaşılabilen belgelerin belirtilen sıralamaya uygun şekilde bir dosya içinde ve eksiksiz olarak fuarın düzenlendiği sektörle ilgili olarak üyesi olunan İhracatçı Birliklerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Destek Başvurusu İçin Fuarın Bitim Tarihinden İtibaren 3 Ay (90 Gün) İçerisinde Üyesi Olunan ihracatçı Birliklerine İbraz Edilmesi Gereken Belgeler Listesi'ne Ulaşmak İçin Tıklayınız.

BİREYSEL FUAR KATILIMI DESTEKLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bireysel Katılım Nedir?

Bireysel katılım, Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını ifade eder.

1. Herşeyden önce, mevzuata uygun hareket edilmesi gerektiğinden 2004/6 Sayılı Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları’nın ilgili bölümlerinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

2. Sadece, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İcra Kaomitesi’nin görüşü alındıktan sonra Müsteşarlıkça uygun görülerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda yurtdışı fuar desteği verilecektir.

3. Bireysel fuar katılımlarında, firma tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte fuarın bitiş gününü müteakip en geç üç ay içerisinde (90 gün) ; üretim konusuyla ilgili üyesi olduğu ve ön başvuruyu yaptığı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır.

4. Firma antetli kağıdında hazırlanacak "fuar sonrası destek başvuru dilekçesi"nde; katıldığınız fuara ilişkin bilgilerin verilmesinin ardından 2004/6 Sayılı Tebliğ kapsamında destek talebinizin belirtilmesi, dosyada yer alan belgelerin dökümünün yapılması ve firma yetkilisince imzalanmış olması hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

5. Fuar stand faturalarının mutlaka fuarın ana organizatörü tarafından düzenlenmesi ve ödemelerin yine fuarın ana organizatörüne yapılması gereklidir. İbrazı gereken tüm belgelerde, destek başvurusunda bulunan Türkiye’de yerleşik firma ile yurtdışındaki ana fuar organizatörü dışında herhangi bir üçüncü firma/kuruluş adının geçmemesi gerekmektedir.

6. Hem milli hem de bireysel fuar katılımlarında, asgari 9 m2 olmak üzere, azami 50 m2’ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri ilgili desteklerden yararlandırılır. 50 m2’nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m2’nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır. "Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana sanayii ve mobilya" sektöründe faaliyet gösteren firmalar azami 50 m2 sınırlamasından muaftır.

7. Nakliye desteği sadece firmanın kapasite raporunda yer alan ve fuarda sergilenecek ürünler için geçerli olup, stand konstrüksiyon/dekorasyon malzemelerinin nakliyesi destek kapsamında değildir.

8. ATA Karnesi, Gümrük Beyannameleri ile nakliyeye ilişkin tüm belgelerde, fuarda sergilenecek ürünlerin yurt dışına çıkışını tevsik eden belgeler olduklarına dair bir ibarenin (fuar malı, fuar adı, fuar idaresi adresi veya alıcının fuar idaresinin anlaşmalı nakliyecisi olması v.b.) yer alması ve sözkonusu ürünlerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na istinaden çıkarılan Gümrük Tebliği'ne göre “Bedelsiz” veya “Geçici Çıkış” yoluyla yurt dışına sevk edilmesi zorunludur. Kargo ile yapılan gönderilere ilişkin nakliye desteği verilmemektedir. Eğer firma ürünlerini fuara beraberinde götürmüşse veya benzer durumlar nedeniyle nakliye desteği talep edilmiyorsa, nakliyeye ilişkin belgelerin yerine bu hususu ve nakliye desteği talep edilmediğini belirten antetli kağıda yazılacak ve firma yetkililerince imzalanacak bir beyanın dosyaya konulması gerekmektedir.

9. Stand kirası ve nakliyeye ilişkin tüm faturaların bedellerinin bankacılık sistemi kullanılarak ve anlaşılır bir şekilde (mümkünse fatura bazında havale ile) ödenmiş olması gerekmektedir. Elden ödeme makbuzu veya fuar idaresinin ödemenin yapılmış olduğuna dair teyit yazısı v.b. kabul edilmeyecektir.

10. Katılımcıyı çevre standlarla, ticari ünvanı / tescilli markası yer alan alınlığıyla, teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren fotoğrafların ibraz edilmesi zorunludur. Stand alınlığında ve stand alanı içinde katılımcının kendisine veya aralarında organik bağ (sermaye ortaklığı) bulunan yurtdışı temsilcisi konumundaki firmaya ait olmayan ünvan, logo veya marka yer alması; katılımcının kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergilemesi durumunda destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

11. Pazarlamacı katılımcıların ( Kendi adına Kapasite Raporu bulunmayan firmalar ), fuara iştirak etmeleri halinde, pazarlamacı firma yurtdışı fuarda sözleşme yaptığı en fazla iki firmanın ürünlerini sergileyebilir. Bu sözleşmelerin de mutlaka fuardan önce yapılarak İhracatçı Birlikleri yetkili personeline onaylatılması gerekmektedir. Bu durumda söz konusu iki firmanın Kapasite Raporu ve İmza Sirküleri’nin de ibrazı gerekmektedir.

12. Katılımcılar, 2004/6 sayılı Tebliğ'de yer alan desteklerden yararlanabilmek için bizzat ürünlerini standlarında sergilemek zorundadırlar. Katılımcıların, ürünün cinsine göre ( devasa iş makineleri , komple tesis, tehlikeli kimyasallar vb. ) ürünlerini doğrudan sergileme olanağı bulamamaları durumunda, broşür, katalog vb. ile fuar katılımlarında azami 16 m2 üzerinden desteklenirler. Fuarda sergilenebilir mahiyette ürün üreten firmalar, fuara sadece broşür, katalog vb. ile katılmaları durumunda fuar desteklerinden yararlandırılmazlar.

13. Yukarıda yer alan "İbrazı Gereken Belgeler Listesi"ndeki belgelerin eksiksiz olarak ve liste sırasında bir plastik telli dosyaya delinerek takılması gerekmektedir. Listede son sırada yer alan fuar kataloğunun delinerek dosyaya takılmasının mümkün olmaması nedeniyle söz konusu kataloğun kapak sayfasından ve firmanızın katılımcı firmalar listesinde yer aldığını gösteren iç sayfasından birer fotokopi alınarak dosyanın en altına takılması ve fuar kataloğunun başvuru dosyanızla birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

14. İbrazı gereken belgeler listesinde sekizinci sırada yer alan ve taahhütname de içeren formun firmayı taahhüt / borç altına sokabilecek temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanması hususunda münferit veya müşterek imzalanması şekil/şartlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

15. 2006 yılı başından itibaren “Bireysel Fuar Desteği Başvuru Ücreti” olarak tüm İhracatçı Birlikleri tarafından 20,- YTL. hizmet karşılığı gelir tahsil edilmekte olduğundan başvuru dosyalarının elden teslim edilmesi sırasında söz konusu meblağ tahsil edilmektedir. Posta veya kargo yoluyla Genel Sekreterliğimize gönderilecek dosyaların içerisine bu meblağın Genel Sekreterliğimizin aşağıda yer alan banka hesabına yatırıldığına ilişkin dekontun bir örneğinin konması gerekmektir.
 

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
YURT İÇİ FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS
FUARLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
AMAÇ
MADDE 1.
Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dıştanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (DTM) gerekli desteğin sağlanmasıdır.
KAPSAM
MADDE 2.
Bu destek; Türkiye'de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM'nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promasyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu"ndan karşılanmasını kapsamaktadır.
DESTEKLENECEK FAALİYETLER
MADDE 3.

A. Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler
a. Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (bakın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri,
b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri'nce uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri,
c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek,seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar,
b.Diğer Destekler
a. Fuarın Ticaret Müşavirlikleri'nce tanıtımı,
b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM'nca desteklendiğinin tevsiki,
DESTEKLENECEK FUARLARIN TESPİTİ
MADDE 4.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas fuarlarından hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde belirlenir.
a. Fuarın;
- Tekstil, konfeksiyon,halı,
- Deri (Ayakkabı dahil)
- Taşıt araçları ve yan sanayii,
- Gıda ve gıda teknolojisi,
- Elektrik-elektronik sanayii,
- Madeni eşya sanayii,
- Tüprak sanayii,
- İnşaat Malzemeleri,
- Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması,
b. Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması,
c. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25'i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, gerekmektedir.
d. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez.
ÖDEME ESASLARI
MADDE 5.
Uluslararası nitelik taşıyan yurt içi ihtisas fuarlarının desteklennmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:
a. Organizatör kuruluşların 3. maddede belirtilen faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklenebilmesi için harcamaların fatura ile begelendirilmiş olması şarttır.
b. Desteklenen faaliyetlere ilişkin ödemelere esas teşkil eden oran ve azami destek tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Harcama Kalemleri
Destekleme Oranı (%)
Azami Destek Tutarı
Yurtdışı tanıtım faaliyetleri
50​
25.000 $​
Önemli alıcıların ulaşım giderleri
50​
15.000 $​
Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri
50​
5.000 $​
c. Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, desteklenen faaliyet türlerine ilişkin tahmini harcamaları da içeren bir proje ile birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne başvurmaları gerekmektedir.
d. İhracatçı Birlikleri 4. maddede belirtilen kriterler ve bunlara ek olarak Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer kriterler çerçevesinde, sözkonusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir.
e. Fuar sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin belgeler, fuarın bitiştarihini müteakip en geç 6 (altı) ay içerisinde organizatör firma tarafından İhracatçı Birlikleri'ne intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası'na intikal ettirir.
f. Desteklemede ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası Çapraz kurları ve döviz alışı kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL. olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na ödenir.
MÜEYYİDE
MADDE 6.
Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığınıntespiti halinde "6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun" hükümleri uygulanır.
YETKİ
MADDE 7.
Bu karar'ın uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 8.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
95/7 SAYILI ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ
DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ'İN
UYGULAMA USUL VE ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1.
Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, istihsal edilen ve 01.06.1995 tarih ve 2230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7 sayılı Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı gereğince, uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (DTM) gerekli destek sağlanacaktır.
MADDE 2. Bu destek; Türkiye'de uluslararası nitekilke ihtisas fuarları öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının söz konusu 95/7 sayılı Kararda tespit edilen esaslar ve organlar çerçevesinde "Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu"ndan karşılanmasını kapsamaktadır.
SAĞLANAN DESTEK
MADDE 3.

A.Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler
a. Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde konsolosluklarca uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (basın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş,broşür, basın toplantısı) faaliyetleri,
b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri'nce veya Müşavirliğin olmadığı yerlerde Konsolokluklarca uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri,
c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar,
B.Diğer Destekler
a. Fuara daha fazla yabancı firmanın katılımı ve yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması amacına yönelik olarak, Ticaret Müşavirlikleri'nce ilgili firmalar ve kuruluşlar nezdinde gerekli tanıtımın yapılması,
b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM'nca desteklendiğinin tevsiki.
DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
MADDE 4.
Yurtiçinde düzenleyeceği uluslararası nitelikte ihtisas fuarına ilişkin olarak bu destektek yararlanmak isteyen organizatör firmaların aşağıdaki şartlara uymaları gereklidir.
a. Sözkonusu fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmış olması,
b. Fuarın,
- Tekstil, konfeksiyon, halı,
- Deri (ayakkabı dahil),
- Taşıt araçları ve yan sanayii,
- Gada ve gıda teknolojisi,
- Elektrik-elektronik sanayii
- Madeni eşya sanayii,
- Toprak sanayii,
- İnşaat malzemeleri,
- Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması,
c. Fuarın en az üc defadır yapılıyor olması,
d. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25'i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması,
MADDE 5. Bir organizatör firmaya aynı oknudaki fuar için iki defadan fazla destek verilmez. İhracatçı Birlikleri her sene sonunda o yıl destek verilen fuar ve firmalara ilişkin bilgileri diğer Birliklere iletmekle yükümlüdür. Bu şekilde bir firmaya ilişkin başvurunun incelenmesinde öncelikle firmanın aynı fuar içindaha önce destekten yararlanıp yararlanmadığı, yararlandıysa kaç defa yararlandığı tespit edilecektir.
MADDE 6. Bahsekonu destek,desteklenen faaliyetlere ilişkin olarak organizatör firma tarafından gerçekleştirilen harcamaların %50'si oranındadır. desteklenen faaliyetlere ilişkin destekleme oranı ve azamidestek tutarları aşağıda gösterilmiştir.
Harcama Kalemleri
Destekleme Oranı (%)
Azami Destek Tutarı
Yurtdışı tanıtım faaliyetleri
50​
25.000 $​
Önemli alıcıların ulaşım giderleri
50​
15.000 $​
Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri
50​
5.000 $​
MÜRACAAT ŞEKLİ
MADDE 7.
Düzenleyeceği yurt içi ihtisas fuarının desteklenmesini isteyen organizatör firmaların, fuarın başlangıcından en geç iki ay önce, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte bulundukları bölgedeki İhracatçı Birliği'ne başvurmaları gerekmektedir.
I) Başvuru formu (Ek-1) ile fuarın konusu, amacı, kapsamı, fuar alanının teknik özellikleri, fuar öncesi ve fuar süresince gerçekleştirilmesi planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve diğer faaliyetlere ilişkin detaylı bilgileri içeren proje,
II) Şirketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin bir örneği,
III) Son yıla ait vergi dairesinden tasdikli bilanço ve kar/zarar tabloları,
IV) Fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığını ve fuarın uluslararası nitelikte bir ihtisas fuarı olduğunu gösteren belgeler,
V) Fuarın daha önce en az üç defa düzenlendiği ve bir önceki dönemdeki fuara 25'i yabancı olmak üzere 100 firmanınkatılmış olduğunu tevsik eden belgeler (Fuar kataloğu, broşür vb.),
VI) Fuara ilişkin planlanan yurtdışı tanıtım faaliyetlerine ait ilan, broşür, poster vb. dökümanların birer örneği,
VII) Fuara davet edilecek olan ve fuarın konusu ile ilgili sektörde uluslararası alanda önemlil ithalatçı olduğu ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliklerince veya Müşavirliğin bulunmadığı yerlerde Konsolosluklarca onaylanmış davetlilere dair liste,
VIII) Fuar alanının tahsisi içinyapılan kira sözleşmesinin bir örneği,
IX) tahmini maliyet tablosu (Ek-2)
X) Firmanındaha önce gerçekleştirmiş olduğu önemli yurtiçi ve yurtdışı fuarlara ait dökümanlar.
MADDE 8. İhracatçı Birlikleri sözkonusu başvuruları inceleyerek uygun gördüğü talepleri organizatör firmalara bildirir. Başvuruların yanlış ve yanıltıcı beyanı olan ve/veya müracaat belgeleri eksik olan firmaların talepleri değerlendirmeye alınmaz.
DESTEK İLE İLGİLİ ÖDEMELER
MADDE 9.
Destekten yararlanmak için, fuar bitiş tarihini müteakip en geç altı ay içinde aşağıdaki belgelerin ilgili İhracatçı Birliği'ne ibraz edilmesi gerekmektedir.
I) Gerçekleştirilen ve faturaları ibraz edilen yurtdışı tanıtım faaliyetleri ve fuar esnasında düzenlenen seminer, konferans ve ödüllü yarışmalara ilişkin dökümanlar ile fuarı ziyaret eden önemli alıcıların listesi,
II) Ödemeye esas olacak faturaların aslı ve yabancı ülkelerde gerçekleşen harcamalara ait faturaların noterden tasdikli tercümesi (faturalar organizatör firma adına alınacak, yurt dışında yapılan harcamalara ait faturalar konvertibl döviz cinsinden düzenlenecek ve ayrıca ilgili ükledeki Ticaret Müşavirliğimizce onaylanacaktır.
III) Fuar hakkında organizatör firma tarafından hazırlanan, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı vb. istatistiki bilgiler ile ekinde fuar kataloğu, fotograf gibi malzemeleri de içeren ayrıntılı fuar raporu.
MADDE 10. İhracatçı Birlikleri gerekli incelemelerin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak firmalar ile ödeme miktarlarını Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri ödemenin yapılmasını teminen T.Cumhuriyet Merkez Bankası'na intikal ettirir.
MADDE 11. İhracatçı Birlikelri'ne ibraz edilen belgelerdeki giderlerin, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise fatura tarihindeki T.Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.
MADDE 12. Firmalar tarafından yanıltıcı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde "6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakıkndaki Kanun" hükümleri uygulanır. Ödeme esnasında firmalardan Ek-3'de örneği yer alan taahhütname alınır.
MADDE 13. Bu karar'un uygulanmasına ilişkin her türlü düzenlemenin yapılmasında ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında DTM yetkilidir.

Ek1-a
YURTİÇİ İHTİSAS FUARI TALEP FORMU​
I. FİRMA PROFİLİ

1.FİRMA ADI/ÜNVANI :
ADRESİ :
POSTA KODU :
TEL./TELEKS/FAKS NO :
VERGİ DAİRESİ VE
SİCİL NO :
2. FAALİYET KONUSU
3. ÖDENMİŞ SERMEYESİ: KURULUŞ YILI:
4. TOPLAM PERSONEL SAYISI: ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SAYISI:
YABANCI DİL BİLEN ELEMAN SAYISI VE ÖĞRENİM DURUMLARI:
II.FUARA İLİŞKİN BİLGİLER
1. FUARIN ADI VE YERİ :
2. KONUSU :
3. AMACI :
4. FUARIN KAÇINCI KEZ DÜZENLENDİĞİ :
5. BİR ÖNCEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARIN
a) katılımcı firma sayısı :
b) Yabancı firma sayısı :
(Yurtiçindeki temsilcilikleri ile katılan firma sayısı da belirtilecektir. )
c) Toplam Alanı :
d) Ziyaretçi Sayısı (Yerli, Yabancı, Ticari) :
6. TOPLAM KATILIM ALANI (m2) .............................. AÇIK ..............................KAPALI
7. FUAR MERKEZİ :
8. KATILIMCI FİRMA ADEDİ :
9. FUAR ÖNCESİ VE FUAR ESNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER:
a) Fuarın Yurtdışında Tanıtımına İlişkin Faaliyetler
b) Firmaların İlişki Kurabilecekleri Muhtemel İthalatçılara Yönelik Faaliyetler:
c) Fuar Süresince Fuarın Konusu İle İlgili Olarak Düzenlenecek Seminer, Konferans, Panel, Yarışma, vb. Faaliyetler:
d) Diğer Faaliyetler:
10. FUARIN KATILIMCI FİRMALARA M2 MALİYETİ
11. FUAR İÇİN HAZIRLANANDOKÜMANLARIN HAHİYETİ VE ADEDİ (BİRER ÖRNEĞİ EKLENECEKTİR.)
12. SÖZKONUSU FUARIN ORGANİZASYONU İÇİN DAHA ÖNCCE 95/7 SAYILI KARAR KAPSAMINDA DESTEK ALIP ALINMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
YUKARIDAKİ BİLGİLERİ VEREN YETKİLİNİN

ADI: ÜNVANI: TARİH:
FİRMA KAŞESİ VE İMZA:

Ek 2
Tarih:
YURTİÇİ İHTİSAS FUARI
TAHMİNİ MALİYET TABLOSU


(1 $ = ............................... TL.)​
Harcama KalemleriYurtiçi Harcamalar (TL)Yurtdışı Harcamalar ($)
Stand kirası
Stand konstrüksiyonu
Stand dekorasyonu
Elektrik, su, telefon v.b.
Hostes ve tercümanlık hizmetleri
Personel giderleri
Tanıtım Giderleri::
a) Yurtdışı Tanıtım Giderleri
-Gazete ve Dergi İlanları
-Radyo-TV reklamları
-Afiş, broşür vb.
b) Yabancı Davetlilerin Yol Giderleri:
c) Seminer, konferans, panel ve Ödüllü Yarışmalara İlişkin Giderler:
Diğer Giderler:
TOPLAM

Ek : 3
TAAHHÜTNAME
MALİYE BAKANLIĞI'NA
Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları"na ilişkin Kararı'nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 01.06.1996 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7 sayılı Kararı çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası'nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.
Firma Ünvanı :
Firma Adresi :
Tel/Faks No :
Vergi Dairesi ve
Vergi Sicil No :
Yetkili Kişi :
Yetkili İmza :
Tarih :
 

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
FUARA İLİŞKİN BİLGİLERİN YER ALDIĞI, MALİYE BAKANLIĞINA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

FUARA İLİŞKİN BİLGİLER


FUAR ADI VE TARİHİ:

FUAR ÜLKESİ VE KENTİ:

FUAR KONUSU:

KATILIM ALANI (NET):


TAAHHÜTNAME
MALİYE BAKANLIĞINA

Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 23.3.2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001/4 sayılı Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'i çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.

FİRMA ÜNVANI:

FİRMA ADRESİ:

TEL-FAKS:

VERGİ DAİRESİ:

VERGİ NUMARASI:

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA

Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.

BANKA ÜNVANI:

BANKA ŞUBESİ:

HESAP NUMARASI:

YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER:

YETKİLİ İMZA/İMZALAR:

TARİH:

KAŞE:

Dilekçe Örneğini Ekten İndirebilirsiniz. Rarlı dosyadan çıkarın ve gerekli alanları doldurarak İlgili kuruma başvuru yapabilirsiniz
 

Ekli dosyalar

  • Teşvik Dilekçe örneği.rar
    3.3 KB · Görüntüleme: 0

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
HALKBANK KREDİSİ
Halkbank, Şubat 1999'dan bu yana "Fuar ve Sergilere Katılma Kredisi" adında yeni bir kredi uygulamasına başlamıştır. Bu kredinin koşulları şöyledir:

Krediden Yararlanma:

Yurtdışı-yurtiçinde düzenlenen fuar ve sergiler için organizatör kuruluşların organizasyonunda ya da söz konusu fuarlara bireysel katılan imalatçı, imalatçı/ihracatçı firmalar yararlanabilir.

Kredinin Kullandırılışı:

Yurtdışı-yurtiçi fuarlara katılacak imalatçı, imalatçı/ihracatçı KOBİ ve büyük ölçekli sanayici firmaların söz konusu faaliyetlerle ilgili katılım giderlerinin karşılanması için taksitli ya da "aylık eşit taksitli kredi" kullandırılır.

Teminat:

İpotek, kefalet, ticari işletme rehni, banka teminat mektubu, DTH rehni, vadeli-vadesiz mevduat rehni ve diğer teminat türlerinden bir veya birkaçı oluşturabilecektir. Krediye karşılık sadece gayrimenkul ipoteği alınacaksa ipotek kredinin yüzde 100 fazlasıyla tesis edilecektir. Teminatı olmayan KOBİ işletmeleri için Kredi Garanti Fonu'ndan da teminat oluşturulabilecektir.

Limit:

- Yurtdışı katılımlarda 50.000 $ karşılığı Türk Lirası,
- Yurtiçi katılımlarda 15.000 $ karşılığı Türk Lirası,
- Birden fazla yurtdışı katılımlarda toplam limit 100.000 $ karşılığı Türk Lirası,
- Birden fazla yurtiçi katılımlarda toplam limit 30.000 $ karşılığı Türk Lirası'dır.

Vade:

Kredinin vadesi 24 aydır. Taksitli kullandırımda 6'şar aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte düzenlenecektir. "Aylık eşit taksitli kullandırım"da ise 6 ay anapara ve faiz ödemesiz döneme müteakip tahakkuk eden faizin anaparaya ilavesi suretiyle bulunacak yeni kredi tutarı 18 ayda aylık eşit taksitler halinde geri dönüşü sağlanacaktır.

Faiz:

- KOBİ'ler için yüzde 50, aylık eşit taksitli kullandırımlarda ödemesiz dönemi müteakip yüzde 42,
- Büyük ölçekli işletmeler için yüzde 55, aylık eşit taksitli kullandırımlarda ödemesiz dönemi müteakip yüzde 51.

BSMV:

- KOBİ'ler için yok,
- Büyük ölçekli işletmeler için yüzde 5.

KKDF:

- KOBİ'ler için yok,
- Büyük ölçekli işletmeler için yüzde 3.

Komisyon:

Yok
 

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
Dilekçe Örneğini Ekten İndirebilirsiniz. Rardan çıkarın ve ilgili yerleri doldurun ilgili kuruma başvuru yapın

KOSGEB YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
Bölüm 1​
GENEL DESTEK PROGRAMI
YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ BAŞVURU FORMU

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
..................... MÜDÜRLÜĞÜNE

KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında yer alan Yurt Dışı İş Gezisi Desteği’ne ilişkin bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadır. Başvurumuzun değerlendirilerek bu destekten yararlanmamız hususunda gereğini arz ederim.​

Isletme Yetkilisi Adi Soyadi
Imza, Kase
.../..../20..​
İşletmenin Adı
Adresi
Yetkili Kişi
Telefon No / Faks No
Vergi Dairesi – Vergi No
TC Kimlik No (Şahıs İşletmeleri İçin)
Yurt Dışı İş Gezisini Organize Eden KOSGEB Birimi / Meslek Kuruluşu/ Organizatör Kuruluşun Adı
Yurt Dışı İş Gezisi Programının Adı
Yurt Dışı İş Gezisi Programının Düzenleneceği Ülke(ler)/Şehir(ler)
Yurt Dışı İş Gezisi Programının
Başlangıç – Bitiş Tarihi
Yurt Dışı İş Gezisi Programına Katılacak İşletme Temsilcisi(leri)’nin Bilgileri
(Aşağıda ismi belirtilecek kişilerin, işletme tarafından, temsilci olarak Yurt Dışı İş Gezisi Programına katılmak üzere yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Ulaşım ve konaklama desteği için bu kişilere ait ödemeye esas belgeler geçerli olacaktır.)
Adı Soyadı
Görevi / Ünvanı
Kişi Başı Tahmini Maliyet –KDV Hariç (TL)


EK:
Detayli Program Taslagi

Bölüm 2​
GENEL DESTEK PROGRAMI
YURT DISI IS GEZISI PROGRAMI HIZMET MERKEZI BASVURU FORMU

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ISLETMELERI GELISTIRME VE DESTEKLEME IDARESI BASKANLIGI’NA
Müdürlügümüzce organize edilen Yurt Disi Is Gezisi Programina iliskin bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadir. Basvurumuzun degerlendirilerek Programin Yurt Disi Is Gezisi Destegi kapsamina alinmasi hususunda geregini arz ederim.​

Müdür
Imza
.../..../20..​
Yurt Disi Is Gezisi Programinin Adi
Yurt Disi Is Gezisi Programinin Kapsadigi Is Kollari
Yurt Disi Is Gezisi Programinin Düzenlenecegi Ülke(ler) / Sehir(ler)
Yurt Disi Is Gezisi Programinin Planlanan Baslangiç ve Bitis Tarihleri
Yurt Disi Is Gezisi Programina Katilacak Tahmini Isletme Sayisi
Programin Düzenlenme Gerekçesi:
Tahmini
Ulasim
Giderleri
Katilimci basina gidis-dönüs
ulasim gideri
Programa Katilacak
Kisi Sayisi
Toplam Ulasim
Giderleri
Tahmini Konaklama
Giderleri
Katilimci basina bir
gecelik konaklama
gideri (ekstra giderler hariç)
Konaklama Yapilacak
Süre (gece)
Programa Katilacak
Kisi Sayisi
Toplam Konaklama Giderleri
Tahmini
Diger
Giderler
Katilimci basina tercüme ve
rehberlik hizmetleri, fuar giris
ücretleri, toplanti organizasyon giderleri
Programa Katilacak Kisi SayisiToplam Diger Giderler
Tahmini Diger Giderler


Açiklama: Giderler KDV hariç olarak yazilacaktir.
EK:Detayli program taslagi.
Bölüm 3​
GENEL DESTEK PROGRAMI
YURT DISI IS GEZISI PROGRAMI MESLEK KURULUSU / ORGANIZATÖR KURULUS BASVURU FORMU

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ISLETMELERI GELISTIRME VE DESTEKLEME IDARESI BASKANLIGI ..................... MÜDÜRLÜGÜNE
Tarafimizdan organize edilen Yurt Disi Is Gezisi Programina iliskin bilgi ve belgeler ekte sunulmaktadir. Basvurumuzun degerlendirilerek Programin Yurt Disi Is Gezisi Destegi kapsamina alinmasi hususunda geregini arz ederim.​

Kurulus Yetkilisi Adi Soyadi
Imza,Kase

.../..../20..​
Meslek Kurulusu / Organizatör Kurulusun Adi
Adresi
Yetkili Kisi
Telefon No / Faks No
E-Posta
Yurt Disi Is Gezisi Programinin Adi
Yurt Disi Is Gezisi Programinin Kapsadigi Is Kollari
Yurt Disi Is Gezisi Programinin Düzenlenecegi Ülke(ler) / Sehir(ler)
Yurt Disi Is Gezisi Programinin Planlanan Baslangiç ve Bitis Tarihleri
Yurt Disi Is Gezisi Programina Katilacak Isletme Sayisi
Programin Düzenlenme Gerekçesi:


Programa Katilacak Isletmelere Ait Bilgiler
Isletme AdiVergi No /
TC Kimlik No (Sahis isletmesi için)
Telefon / Faks
IskoluKatilimcilarin Adi Soyadi


Tahmini Ulasim Giderleri

Katilimci basina gidis-dönüs ulasim gideri
Programa Katilacak Kisi Sayisi
Toplam Ulasim Giderleri


Tahmini Konaklama Giderleri"Katilimci basina bir gecelik konaklama
gideri (Ekstra giderler hariç)
Konaklama Yapilacak süre
(gece)
Programa Katilacak
Kisi Sayisi
Toplam Konaklama
Giderleri


Tahmini Diger Giderler
Programa Katilacak Kisi Sayisi
Toplam Diger Giderler
Açiklama: Giderler KDV hariç olarak yazilacaktir.
EKLER:1. Detayli Program Taslagi
2. Meslek Kurulusu / Organizatör Kurulus Yetkilisi imza sirküleri
3. Program kapsaminda yurt disindaki isletmeler kurumlar/ kuruluslardan alinan davet veya teyit yazisi,

Bölüm 4​
GENEL DESTEK PROGRAMI
YURT DISI IS GEZISI SONUÇ RAPORU

PROGRAMI ORGANIZE EDEN HIZMET MERKEZI / MESLEK KURULUSU/ ORGANIZATÖR KURULUS:
Düzenleme Tarihleri
Gidis Tarihi​
Dönüs Tarihi
…. / …. / 20..​
…. / …. / 20..
Gidilen Ülke / Sehir
Katilimci Isletme Sayisi
GERÇEKLESTIRILEN FAALIYETLER​
Isletmeler ile Ikili Görüsmeler
Tarihi
Yeri
Ikili Görüsme Yapilan Yabanci Isletme Bilgileri
Isletme Adi
Sektörü​
Görüsülen Kisi
Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans gruplari vb. ile görüsmeler​
Ziyaret Edilen Yerler
Ziyaret Tarihi
Ziyaret ile ilgili Açiklama:Meslek Kuruluslari ile toplanti​
Meslek Kurulusu Adi
Ziyaret Tarihi
Yeri
Toplanti ile ilgili Açiklama
Yurt Disi Fuar Ziyareti​
Fuarin Adi
Ziyaret Tarihi
Yeri
Fuar ile ilgili Açiklama
KATILIMCI ISLETME BILGILERI​
Isletme AdiKatilimci Adi Soyadi
Basvuru Yaptigi Hizmet Merkezi


Raporu Hazirlayan Hizmet Merkezi / Meslek Kurulusu/ Organizatör Kurulus Yetkilisinin
Adi Soyadi
Ünvani
Imzasi

Rapor Tarihi
Program hakkindaki düsünceleri

Açiklama: Bu rapor Yurt Disi Is Gezisine KOSGEB Personelinin katilimi halinde katilan personel tarafindan, aksi takdirde organizasyonu yapan kurum / kurulus tarafindan doldurulacaktir.
Bölüm 5​
GENEL DESTEK PROGRAMI
YURT DISI IS GEZISI DESTEGI ÖDEME TALEP FORMU

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ISLETMELERI GELISTIRME VE DESTEKLEME IDARESI BASKANLIGI
..................... MÜDÜRLÜGÜNE
Müdürlügünüzün ……./…../20… tarih ve …………… sayili yazisi ile uygun bulunan Yurt Disi Is Gezisi Destegine iliskin hizmet alimi ve kesin kabulü islemleri tamamlanmis olup, ödemeye esas belgeleri yazimiz ekindedir.
Destek ödemesinin asagida belirtilen banka hesabimiza yapilmasi için geregini arz ederiz.

Isletme Yetkilisi Adi Soyadi
Imza,Kase

.../..../20..​
Isletmenin Adi
Banka Adi
Iban NO

EKLER:
1. Yurt Disi Is Gezisi Sonuç Raporu
2. Isletme tarafindan destek kapsaminda alinan hizmetlere iliskin faturalar / fatura yerine geçen belge,
3. Hizmet saglayiciya ödemelerin yapildigini gösterir banka dekontu,
4. Isletmenin SGK Borcu Yoktur Yazisi. 5. Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya Vergi Borcu bulunmasi halinde)​
 

Ekli dosyalar

  • Kosgeb-Yurt_disi_gezisi_destegi.rar
    37.2 KB · Görüntüleme: 0

Kürşad Türkeş

Moderator
Yönetici
13 Ağu 2019
144
24
18
İHRACATÇI BİRLİKLERİNCE VERİLEN YURTDIŞI FUAR TEŞVİKLERİ

Yurtdışında düzenlenen fuar ve sergilere Türkiye’den katılımın arttırılması amacıyla, üretici firmalar, üretici firmaların ürünlerinin promosyonundan sorumlu pazarlamacı firmalar ve DTM’den izin alarak milli düzeyde fuar katılımı organize eden organizatörler İhracatçı Birlikleri tarafın desteklenmektedir.

Bireysel fuar katılımlarında fuarın bitim tarihinden 6 ay içinde bir dilekçe ekinde üye olunan birliğe aşağıdaki belgeleri ibraz edilmesi gerekmektedir:

- Ödemeye esas olacak faturanın noter tasdikli türkçe tercümesi ve ödendiğine ilişkin fuar idaresinden alınmış teyid faturası ve ya banka dekontu
- Sergilenen malların yurtdışına çıkışının yapıldığına dair belgeler ile (gümrük çıkış - giriş beyannamesi ile ATA karnesi) faturalar ve ödendiğine ilişkin belgeler
- Fuar idaresi ile yapılan sözleşme veya başvuru formunun noter onaylı sureti
- Kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti
- Şiketin son hukuki statüsünü ve ödenmiş sermayesini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti
- Noter onaylı imza sirküleri
- Müracat yılına ait üyesi olunan birliğin aidat makbuzunun bir örneği
- Bireysek katılım destek talep formu ve taahütname
- Vergi levhasının noter onaylı sureti
- Fuarın uluslararası nitelikte olduğunu bildiren katalog (Katılım yılına ait)
- Katılımcıyı çevre standlarla ve logosuyla net bir şekilde gösteren fotoğraflar (en az 2 adet)
- Fuar için hazırlanan dökümanların türü ve sayısı (birer örneği eklenecektir)

Sağlanan destekler
Destek OranıAzami Destek
A) Milli katılımlarda katılımcı firmalara sağlanan katılım payı desteği
KOBİ, SDŞ’ler, KÖY firmaları için%8020.000 USD
Diğerleri%5020.000 USD
B) Milli katılımlarda organizatörün desteklenmesi
Ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergi organizasyonlarında%6040.000 USD
Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım Faaliyetlerinin organizasyonlarında%6060.000 USD
C) Bireysel katılımlarda katılımcı firmalara sağlanan destekler
Stand kirası%5015.000 USD
Nakliye giderleri%50Toplamı
D) Ürün gruplarına sağlanan destekler (Gen mühendisliği / biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolofileri, bilişim, donanım, yazılım, ileri malzeme teknolojileri)
Milli katılımlarda katılım bedelinin KOBİ, SDŞ’ler veKÖY firmalar için
%90-
Milli katılımlarda diğerleri için katılım bedelinin%60-
Bireysel katılımlarda yer kirası%10025.000 USD
Bireysel katılımlarda nakliye giderleri%60Toplamı
Ege İhracatçı Birlikleri 1375 Sok. N.25 Kat:3 Alsancak - İzmir
Tel : 0 232 463 69 50
Fax : 0 232 463 30 41
 
Geri
Üst